ตรวจวัดปริมาณการใช้งานของลมอัด( Compressed Air Audit )

✅ ทราบถึงปริมาณความต้องการ การใช้งานของลมในไลน์ผลิต

✅ ใช้ในการออกแบบระบบ และปรับปรุงระบบให้มีความสอดคล้องกับการใช้งานจริง

✅ ใช้วิเคราะห์พฤติกรรม หรือช่วงเวลาที่ มีการใช้ลมมากกว่าปกติ

รูปภาพ1
รูปภาพ2
รูปภาพ3