ตรวจวัดแรงดันตกคร่อมในระบบลมอัด

✅ วิเคราะห์หาสาเหตุของ Pressure drop หรือ แรงดันตกปลายทางทำให้ส่งผลต่อการผลิต
✅ วิเคราะห์ไลน์ท่อ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงไลน์ท่อ
✅ เคราะห์พฤติกรรมของแรงดันภายในระบบ

รูปภาพ14
รูปภาพ15